Telefon: 660662009
Waluta:
PLN
Regulamin sklepu

Opublikowano:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SARAFAN

www.sarafan.plI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem www.sarafan.pl, stanowi również integralną część transakcji pomiędzy Klientem i sklepem na podstawie przedstawionej na stronie internetowej informacji handlowej sklepu.

2. Właścicielem sklepu internetowego Sarafan, udostępnionego pod adresem www.sarafan.pl, jest firma RU Wojciech Poros, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 186581 pod adresem: ul. Gorlicka 69/7, 51-314 Wrocław, NIP: 887-156-31-30, REGON: 020363595, numer księgi GIODO 106766.

3. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.

4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną, sprzedaż hurtowa możliwa jest po skontaktowaniu się w firmą RU Wojciech Poros.

5. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1. Strona www.sarafan.pl ma za zadanie przekazywanie Klientowi informacji o towarach, będących w ofercie sklepu internetowego oraz umożliwienie mu złożenia zamówienia (oferty kupna) i dokonania transakcji.

2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności: treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, treści zawierających informacje nieprawdziwe, treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam), treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony. Przekazane przez Klienta dane osobowe są wykorzystywane do zrealizowania zamówienia Klienta oraz, za jego zgodą, do przekazywania mu informacji handlowych w postaci wiadomości e-mail (newsletterów).

3. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień firma RU Wojciech Poros może zablokować dostęp Klienta do strony, zablokować konto Klienta oraz powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto może ona domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym regulaminem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

4. Firma RU Wojciech Poros nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (w szczególności adres dostawy, numer telefonu lub adres email), wskutek czego miało to wpływ na należyte wykonanie transakcji przez sprzedającego.


III. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

1. Klient może dokonać transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego Sarafan, składając zamówienie przy użyciu formularza Klienta dostępnego na stronie internetowej www.sarafan.pl.

2. Aby złożyć zamówienie, Klient może dokonać rejestracji (założyć konto) na stronie www.sarafan.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego bądź może złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji; w tym ostatnim przypadku Klient zostanie obsłużony jako kontrahent jednorazowy i przy kolejnym zamówieniu nie będzie mógł skorzystać z ustawień, wprowadzonych dla poprzedniej transakcji. Dokonując rejestracji, Klient podaje dane, umożliwiające kontakt z nim, oraz wysyłkę zamówionego towaru na właściwy z punktu widzenia Klienta adres, a także umożliwiające właściwe wystawienie dowodu sprzedaży towaru.

3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.sarafan.pl.

4. Warunkiem przyjęcia transakcji do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracji i zamówienia, które są oznaczone jako obowiązkowe.

5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez Klienta adres podczas rejestracji, zawierającą numer zamówienia oraz pozostałe informacje dotyczące zamówionego towaru wraz z linkiem aktywującym zamówienie.

6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 30 minut od jego złożenia, Klient powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem e-mail: sklep@sarafan.pl lub pod nr telefonu 660 662 009 w celu wyjaśnienia sytuacji.

7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

8. W celu potwierdzenia zamówienia Klient musi zatwierdzić link, przesłany w e-mailu wraz z numerem zamówienia.

9. Po potwierdzeniu zamówienia, w razie wyboru przelewu online, Klient automatycznie zostaje przekierowany do panelu płatności.

10. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności za zamówienie.

11. Towar, zamówiony w sklepie internetowym Sarafan, standardowo dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczenie towaru poza Polskę wymaga skontaktowania się Klienta ze sklepem celem ustalenia wykonalności i kosztu wysyłki zamówionego towaru poza terytorium Polski.

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, są przetwarzane pierwszego dnia roboczego, następującego po dacie złożenia zamówienia.

13. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony oraz o przerwach w realizacji złożonych zamówień Klienci będą powiadamiani poprzez komunikaty na stronie internetowej. Klienci, którzy wyrażą swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci newsletterów, będą również informowania o takich przerwach poprzez wiadomości e-mail. Firma RU Wojciech Poros nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony, w szczególności za przerwy z przyczyn niezależnych od firmy RU.

14. Towary oferowane w sklepie są wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

15. RU Wojciech Poros informuje, że detale towarów oferowanych w sklepie internetowym (takie jak kolory, odcienie i proporcje, szczegóły zdobień) widoczne na urządzeniach Klienta (np. na monitorze) lub na wykonanych przez niego wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

16. Towary wykonane ręcznie mogą odbiegać swoim wyglądem od przedmiotu przedstawionego na informacyjnym zdjęciu. W szczególności dotyczy to kolorystyki i układu detali zdobniczych. Przedmiot na zdjęciu reprezentuje daną klasę produktów. W opisie słownym takich towarów wskazane są istotne ich cechy (np. liczba elementów składowych, kolorystyka i rodzaj głównych motywów zdobniczych), które przesądzają o ich klasyfikacji. Klient ma prawo skontaktować się ze sklepem przed wysyłką towaru i otrzymać fotografię sztuki (sztuk), które mają być do niego wysłane i w razie niezadowalającego stopnia podobieństwa zdjęcia otrzymanego do zdjęcia, zamieszczonego na stronie sklepu – zrezygnować z zakupu. Powyższe prawo nie wyklucza prawa Klienta do rezygnacji z zakupu i zwrotu towaru na podstawie odrębnych przepisów.

17. W sytuacjach wątpliwości co do treści zamówienia lub wprowadzonych danych Klienta, składającego zamówienie, oraz w przypadku wystąpienia błędów w ofercie sklepu internetowego, sklep Sarafan może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem, aby wyjaśnić wątpliwości lub zaproponować inny sposób realizacji transakcji.

18. Sklep Sarafan zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia, zwłaszcza uniemożliwiającego realizację zamówienia, bądź nieterminowego uiszczenia należności.

19. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych w ramach promocji czy wyprzedaży.

20. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon lub faktura VAT – po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów, znajdujących się w zamówieniu. Do wystawienia faktury wykorzystywane są dane, podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 

IV. WYSYŁKA TOWARU

1. Sklep internetowy przekazuje zamówienie do wykonania najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto sprzedawcy.

2. Wysyłki towaru realizowane są codziennie w dni robocze.

3. Dostarczenie zamówionego towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych od zaksięgowania płatności za zakupiony towar na koncie sprzedawcy. Sklep Sarafan w trosce o zachowanie wysokiego poziomu swoich usług prosi Klientów o reklamowanie faktów nieterminowego dostarczania zamówionych towarów.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu przesyłki, spowodowane zawinioną przez Klienta niemożnością skontaktowania się kuriera (przedstawiciela służby pocztowej) z Klientem.

5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania transakcji (nie dłuższym niż 14 dni), ewentualnie o niedostępności towaru. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana pisemnie na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W sytuacji takiej Klient może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu internetowego lub odstąpić od zamówienia. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@sarafan.pl lub pod numerem telefonu 660 662 009.

6. W chwili odbioru paczki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, tj. jej całość i stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (w szczególności zgnieceń, i dziur), zaleca się, aby Klient zgłosił ten fakt kurierowi (doręczycielowi) i w jego obecności sprawdził stan zawartości przesyłki, a w razie uszkodzenia zawartości przesyłki zażądał sporządzenia protokołu szkody i niezwłocznie skontaktował się ze sklepem. Czynności te leżą w interesie samego Klienta, ponieważ sklep Sarafan przekazuje kurierowi (służbie pocztowej) przesyłki w stanie nienaruszonym i dokumentuje fotograficznie stan każdej przesyłki przed jej nadaniem. Brak protokołu szkody może skutkować nieuznaniem przez Sklep wynikającej z takiego uszkodzenia reklamacji.

7. Protokół szkody powinien być sporządzony i podpisany przez kuriera (doręczyciela) i Klienta w dniu doręczenia. Reklamacje, dotyczące mechanicznych uszkodzeń zawartości przesyłek, powstałych podczas transportu, Klient składa wyłącznie sklepowi Sarafan.

8. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki Klient zostanie obciążony kosztem zwrotu paczki do nadawcy.

9. Zamówiony towar dostarczany jest Klientowi w sposób, wybrany przez Klienta spośród udostępnionych przez sklep Sarafan sposobów dostarczenia.

10. Koszt transportu uzależniony jest od wagi przesyłki i jej wartości. Sklep Sarafan ma prawo wprowadzić bezpłatną dla Klienta wysyłkę zamówionych towarów przy przekroczeniu określonej przez sklep wartości zamówienia. W przypadku bezpłatnej wysyłki oraz faktycznych kosztów wysyłki niższych od wyliczonych w formularzu zamówienia, sklep Sarafan informuje o tym fakcie Klienta i zwraca nadpłacone środki pieniężne w wypadku, gdy wpłynęły one na rachunek firmy RU przed kalkulacją faktycznych kosztów wysyłki. W paragonie lub fakturze VAT wskazane są wyłącznie faktyczne koszty wysyłki.

11. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po skontaktowaniu się Klienta ze sklepem Sarafan.


V. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

1. Ceny specjalne oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu Sarafan stanowią informację handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie na stronie sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu oraz w Regulaminie sklepu, obowiązującym na dzień złożenia zamówienia.

2. Wszystkie ceny towarów, oferowanych w sklepie internetowym Sarafan, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Wiążące dla stron transakcji są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Klienta, nawet jeśli w okresie między złożeniem zamówienia a dokonaniem płatności uległy one zmianie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w okresie tym ceny wzrosły.

4. Koszty wysyłki (doręczenia) towarów w ramach transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z kalkulacją tych usług dostępną na stronie sklepu. Koszty wysyłki Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności.


VI. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. W ramach wykonania transakcji, Klient może dokonać płatności każdej z form, udostępnionych przez sklep Sarafan na swojej stronie internetowej

2. W przypadku przelewu na konto sprzedawcy w tytule przelewu należy podać następujące dane:

- numer zamówienia

- datę zamówienia

Imię i nazwisko Klienta nie muszą być podawane w tytule przelewu na konto sprzedawcy, jednak ich podanie przyśpiesza identyfikację płatności.

3. Klient, dokonujący transakcji, powinien dokonać płatności w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, chyba że wybiera dostawę przesyłką pobraniową.

4. Niedokonanie płatności we wskazanym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od zamówienia przez Klienta.

5. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą autoryzowania płatności przez odpowiedni serwis obsługujący płatności bądź z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku firmy RU Wojciech Poros.

6. W przypadku dokonywania przelewu elektronicznego płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

7. Sklep Sarafan nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, jakie Klient popełnił przy dokonywaniu płatności, ani też za operacje finansowe, przeprowadzone w wyniku uzyskania nieuprawnionego dostępu do rachunku bankowego Klienta przez osoby trzecie.


VII. REKLAMACJE

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu.

2. Klient zgłasza reklamację pisemnie na adres e-mail: sklep@sarafan.pl lub drogą pocztową na adres firmy RU Wojciech Poros.

3. Sklep ustala z Klientem sposób przesłania reklamowanego towaru.

4. Klient po ustaleniu ze sklepem sposobu dostarczenia reklamowanego towaru oraz odpowiednich dokumentów, odsyła kompletny towar otrzymany w ramach transakcji wraz z wydrukowanym i wypełnionym czytelnie formularzem reklamacji oraz kopią dowodu sprzedaży na adres:

 RU Wojciech Poros

ul. Gorlicka 69/7

51-314 Wrocław

Zaleca się, aby Klient sporządził dla siebie kopię dowodu sprzedaży.

5. Różnice pomiędzy wyglądem towaru dostarczonego w ramach transakcji, a fotografią na stronie internetowej, wynikające z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Podstawą taką mogą być różnice, dotyczące istotnych cech towaru, wymienionych w opisie słownym tego towaru.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest wysłać towar kompletny i czysty. Towar niespełniający tych wymogów może zostać odesłany do Klienta bez rozpatrzenia reklamacji.

7. Reklamacja bez dołączonej kopii dowodu sprzedaży (paragon, faktura) nie może zostać rozpatrzona.

8. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi do 14 dni roboczych, zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej, liczonych od dnia fizycznego otrzymania przez sprzedawcę przedmiotu reklamacji.

9. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana w sposób, wskazany przez Klienta, oraz w formie e-maila wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.

10. Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia spowodowane zwykłym zużyciem,
- uszkodzenia mechaniczne, spowodowane nienależytym użytkowaniem towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

11. Kosztami reklamacji uznanej ostatecznie za nieuzasadnioną może zostać obciążony Klient.

 

VIII. ZWROTY

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej transakcji, składając stosowne oświadczenie na piśmie i zwracając towar otrzymany w ramach transakcji. Złożenie oświadczenia następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, zaś odesłanie towaru – w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może poinformować sklep o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak moc prawną ma pisemne oświadczenie o zwrocie towaru, które, podpisane przez Klienta, powinno być wysłane wraz oryginałem dowodu sprzedaży na adres:

RU Wojciech Poros

ul. Gorlicka 69/7

51-314 Wrocław

2. Przekroczenie obowiązujących terminów jest podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.

3. Prawo zwrotu dotyczy tylko towaru nieużytkowanego, nieuszkodzonego, pełnowartościowego i zawierającego wszystkie elementy, z którymi został doręczony.

4. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia zwróconego towaru na adres sprzedawcy.

5. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu. Kwota ta obejmuje cenę towaru oraz koszt jego przesyłki, opłacony wcześniej przez Klienta (jeśli był). Do zwrotu kosztów przesyłki nie dochodzi, jeśli zwracana jest tylko część zakupionych w sklepie towarów.

6. Koszty przesyłki do sklepu z tytułu zwrotu pokrywa Klient we własnym zakresie.

8. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów, odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

IX. WYMIANA

1. Klient ma prawo wymiany zakupionego w sklepie internetowym Sarafan produktu.

2. Aby dokonać wymiany, Klient musi poinformować sklep w formie pisemnej (przez e-mail) o chęci wymiany zakupionego towaru. Informację z numerem zamówienia i szczegółami dotyczącymi wymiany, należy przesłać na adres: sklep@sarafan.pl.

3. Zakupiony towar może zostać wymieniony na towar nie niższej wartości.

4. Sklep potwierdza Klientowi dostępność towaru na wymianę i rezerwuje go dla Klienta, o czym Klient zostaje poinformowany w zwrotnej wiadomości e-mail.

5. Po otrzymaniu przez sklep towaru wymienianego Klient otrzymuje w ciągu 7 dni od otrzymania wymienianego towaru zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w pisemnym oświadczeniu.

6. Po otrzymaniu zwrotu należności za pierwszy zakup, Klient dokonuje nowego zamówienia na wybrany towar do wymiany. W dalszej procedurze wymiany stosuje się postanowienia, dotyczące realizacji zamówień.

7. Nowy produkt zostanie przesłany Klientowi tylko po uprzednim fizycznym otrzymaniu przez sklep towaru wymienianego.

8. Chęć wymiany towaru należy zgłosić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Klientowi zakupionego przez niego towaru. Wymieniany towar należy odesłać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wymienionego w punkcie 4 potwierdzenia na adres:

RU Wojciech Poros

ul. Gorlicka 69/7

51-314 Wrocław

9. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru będącego w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania, nieuszkodzonego, zawierającego wszystkie elementy, z którymi został doręczony, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Znajdujące się na pudełkach papierowe plomby mogą być zerwane, jednakże w przypadku bardzo dobrze widocznych materiałów eksploatacyjnych do samodzielnej twórczości otwarcie laminowanego blistra zostanie uznane za początek użytkowania towaru, który jest doskonale widoczny pod folią laminującą, zaś jej zerwanie nieodwracalnie niszczy opakowanie.

10. Koszty dodatkowych przesyłek z tytułu wymiany pokrywa Klient we własnym zakresie.

11. Sklep nie przyjmuje do wymiany towarów w przesyłkach za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane Klienta, który założył konto na stronie internetowej www.sarafan.pl lub złożył zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta i wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tym samym przepisom podlega przetwarzanie danych osobowych Klienta, który udostępnił je sklepowi Sarafan wraz z wyrażeniem swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania newsletterów.

2. Administratorem danych osobowych jest firma RU Wojciech Poros, dane są zarejestrowanie u GIODO w księdze pod numerem 106766.

3. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje (handlowe i inne) od sklepu internetowego w postaci newsletterów, powinien wyrazić swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę RU Wojciech Poros.

4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sarafan.pl. W żądaniu usunięcia danych Klient powinien również wskazać swój identyfikator (login) do konta, o ile on istniał.

5. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu lub aktualnych promocjach, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) tylko wówczas, gdy Klient wyraził na to swoją zgodę.

6. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych.

7. Dane osobowe Klientów, którzy złożyli zamówienie w sklepie Sarafan, przechowywane i przetwarzane są przez wymagany prawem czas niezbędny do umożliwienia realizacji ustawowych uprawnień tych Klientów (zwrotu, reklamacji), wynikających z zawartej umowy sprzedaży i tylko takim w zakresie, jaki tę realizację umożliwia. Dane osobowe osób, które zapisały się na newsletter, przechowywane i przetwarzane są do momentu zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania przez uprawnioną osobę – i wyłącznie w celach związanych z wysyłką newsletterów. W żadnym wypadku dane osobowe przekazane sklepowi Sarafan nie są udostępniane innym podmiotom w celach innych niż (odpowiednio) realizacja zamówienia, wysyłka newslettera lub realizacja ustawowych uprawnień Klientów sklepu Sarafan.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie transakcje dokonywane są między Klientem a firmą RU Wojciech Poros.

2. Firma RU Wojciech Poros odmówi przyjęcia przesyłki, nadanej za pobraniem lub na koszt odbiorcy, o ile wcześniej Klient nie ustalił tego w korespondencji elektronicznej z pracownikiem sklepu internetowego.

3. Klient zobowiązany jest dokładnie obejrzeć przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, w obecności Kuriera. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, przesyłki należy nie przyjmować, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić firmę RU Wojciech Poros telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz przesłać kopię protokołu szkody na adres e-mail: sklep@sarafan.pl.

4. Spory pomiędzy Klientem, a firmą RU Wojciech Poros, wynikające ze złożonego w sklepie internetowym Sarafan zamówienia lub dokonanej transakcji będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy lub miejsca wykonania umowy sprzedaży. Postanowienie to nie wyklucza określenia innej właściwości miejscowej sądu przez strony sporu, jak również rozstrzygania sporów przez inne instancje, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez firmę RU Wojciech Poros. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej www.sarafan.pl, przy czym wzmianka o dacie rozpoczęcia obowiązywania zmienionego Regulaminu musi się w nim znaleźć. Wprowadzane w Regulaminie zmiany nie dotyczą zamówień i transakcji, które zaistniały przed publikacją tych zmian.

7. Każdą transakcję regulują postanowienia Regulaminu, obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2018 roku.